กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update( 18 มีนาคม 2564)
    กิจกรรม  : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม

update( 20 มกราคม 2564)
    กิจกรรม  : อบรมการใช้โปรแกรม Zotero

update( 15 มกราคม 2564)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

update( 14 มกราคม 2564)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวิชาโท

update( 18 ธันวาคม 2563)
    กิจกรรม  : อบรมวิจัยสถาบัน เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน"

update( 04 ธันวาคม 2563)
    กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update( 13 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยและชายแดนใต้"

update( 26 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : เสวนาวิชาการเรื่อง "ล่า คืน ยุติธรรม"

update( 22 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการงานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สัญจร

update( 20 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : นำเสนอในเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption

update( 19 ตุลาคม 2563)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28