กิจกรรม  : กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ

update ( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล

update ( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

update ( 07 พฤษจิกายน 2560)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    กิจกรรม  : กิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติ

update( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล

update( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

update( 07 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบัดดี้บัดเดอร์

update( 02 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : Consular Relations

update( 31 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา

update( 25 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : Diplomatic Protocol

update( 12 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

update( 04 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : การประเมิณคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2559

update( 28 กันยายน 2560)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน

update( 16 พฤษภาคม 2560)
    กิจกรรม  : เยี่ยมชม Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Action

update( 22 มีนาคม 2560)
    กิจกรรม  : Universiti Utara Malaysia

update( 13 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : ทัศนศึกษา ไทย-มาเลย์

update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

update( 01 ธันวาคม 2559)
ทั้งหมด: 346 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23