กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 “แข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์”
update( 22 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการอบรม เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการเพื่องานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนใต้
update( 20 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557
update( 07 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชา 196-430 แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
update( 10 ตุลาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ จังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้
update( 24 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา และโครงการ ม.อ.วิชาการ
update( 24 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอนคืนราตรีสโมสร "แฟนซีสีน้ำเงิน"
update( 11 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมรวมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 09 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซักซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ตึกคณะฯ วข.ปัตตานี
update( 09 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา 196-431 พิธีการทางการทูต
update( 26 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 13 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่สิงห์น้ำเงิน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเรียนและบริการคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
update( 17 กรกฎาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะผู้แทนประเทศตุรกีเข้าเยี่ยมผู้บริหาร วอศ. และ ศูนย์ตุรกีศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28