กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
update( 19 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม-จีน
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าแด่ตัวแทนคณะมุษย์ฯ ในโอกาสขอบคุณที่คณะมนุษย์ฯเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับสำนักงานชั่วคราวคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "จุดเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวย่างที่ 83 เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย"
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมล้างบ่อ ตึกคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : วันนี้ที่รอคอย!!คณะรัฐศาสตร์รับมอบตึกจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
update( 03 กุมภาพันธ์ 2557)
    กิจกรรม  : บรรยกาศงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพฯ
update( 21 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการวันเด็กแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557 “เด็กไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่สันติ”
update( 13 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการเรียนรู้...รู้จักวัฒนธรรมต่างถิ่น: คริสต์มาส
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีประชันวาทะ สานสาระสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน ตอน สายใยรักจากพี่ส่น้อง
update( 26 ธันวาคม 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28