กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ โดย อ.ไพศอล ดาโอะ จัดการเสวนาพิเศษหัวข้อ “อุปสรรคและความท้าทายประชาธิปไตยในอียิปต์”
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ “สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ”
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ตุรกีกับการเมืองคุคปัจจุบัน
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา
update( 26 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 06 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 56 คณะรัฐศาสตร์
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 26 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "สิทธิกับนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี"
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน และสากล
update( 17 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
update( 11 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 11 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
update( 08 กรกฎาคม 2556)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27