กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาประชุมด่วนเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 05 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานเอกของทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและรางวัลกิจกรรม/โครงการต่างๆ
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของน.ศ.คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมรวมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซักซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ตึกคณะฯ วข.ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ โดย อ.ไพศอล ดาโอะ จัดการเสวนาพิเศษหัวข้อ “อุปสรรคและความท้าทายประชาธิปไตยในอียิปต์”
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ “สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ”
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ตุรกีกับการเมืองคุคปัจจุบัน
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา
update( 26 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 06 สิงหาคม 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28