กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อปัตตานีสันติสุข และโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้
update( 04 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนมัธยมในภาคใต้ ครั้งที่ 14
update( 03 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างจิตสำนึกพลเมืองของครูสังคม 3 จว.ใต้ (26 มิ.ย. 56)
update( 26 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยายพิเศษ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
update( 25 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Flash Mob ครั้งที่1)
update( 19 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะองค์กรกิจกรรมนักศึษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 56
update( 17 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนจาก Thai PBS ประชุมการจัดเตรียมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 3 (จากแดนใต้สู่เมืองเหนือ)
update( 17 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(Best Practiceْ) ประจำปีการศึกษา 2555
update( 01 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 23 เมษายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุม "โครงการตุรกีศึกษา (Turkish Studies Program)" กับ Mr. Zeki Parilti, ผู้ประสานงาน สมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี
update( 20 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : บทเรียนการสื่อสารและการเปิดพื้นที่ทางการเมือง :กรณีไทยพีบีเอสกับกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชายแดนใต้
update( 18 มีนาคม 2556)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27