กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 56 คณะรัฐศาสตร์
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 26 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "สิทธิกับนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี"
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน และสากล
update( 17 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
update( 11 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 11 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
update( 08 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อปัตตานีสันติสุข และโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้
update( 04 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนมัธยมในภาคใต้ ครั้งที่ 14
update( 03 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างจิตสำนึกพลเมืองของครูสังคม 3 จว.ใต้ (26 มิ.ย. 56)
update( 26 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยายพิเศษ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
update( 25 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Flash Mob ครั้งที่1)
update( 19 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะองค์กรกิจกรรมนักศึษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 56
update( 17 มิถุนายน 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28