กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 11 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
update( 08 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อปัตตานีสันติสุข และโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้
update( 04 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนมัธยมในภาคใต้ ครั้งที่ 14
update( 03 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างจิตสำนึกพลเมืองของครูสังคม 3 จว.ใต้ (26 มิ.ย. 56)
update( 26 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยายพิเศษ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
update( 25 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Flash Mob ครั้งที่1)
update( 19 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะองค์กรกิจกรรมนักศึษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 56
update( 17 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนจาก Thai PBS ประชุมการจัดเตรียมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 3 (จากแดนใต้สู่เมืองเหนือ)
update( 17 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(Best Practiceْ) ประจำปีการศึกษา 2555
update( 01 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 23 เมษายน 2556)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29