กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม psu speech contest 2012 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
update( 07 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2555
update( 30 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการ/กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 คณะรัฐศาสตร์ (4-5 ก.ค. 55)
update( 09 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการฝึกอบรมค่ายศาสนธรรมนำสันติสุขสู่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 02 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
update( 27 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้าเยื่อมเยือนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27