กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 26 - 29 พ.ค.2555 และวันที่ 1- 4 มิถุนายน 2555
update( 08 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน (24 พ.ค. 55)
update( 25 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ โดยวิธีรับรวม ประจำปีการศึกษา 2555 (15 พ.ค. 55)
update( 22 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการรถไฟขบวนสันติภาพครั้งที่ 2 " จากชายแดนใต้สู่อีสาน " วันที่ 16 -23 มีนาคม 2555
update( 24 เมษายน 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมส่งนักศึกษาเพื่อการดำเนินโครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสร้างการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม จิตสำนึกสาธารณะและเสริมทักษะทางวิชาการ
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27