กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
update( 07 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2555
update( 30 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการ/กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 คณะรัฐศาสตร์ (4-5 ก.ค. 55)
update( 09 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการฝึกอบรมค่ายศาสนธรรมนำสันติสุขสู่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 02 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
update( 27 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้าเยื่อมเยือนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 26 - 29 พ.ค.2555 และวันที่ 1- 4 มิถุนายน 2555
update( 08 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน (24 พ.ค. 55)
update( 25 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ โดยวิธีรับรวม ประจำปีการศึกษา 2555 (15 พ.ค. 55)
update( 22 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการรถไฟขบวนสันติภาพครั้งที่ 2 " จากชายแดนใต้สู่อีสาน " วันที่ 16 -23 มีนาคม 2555
update( 24 เมษายน 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมส่งนักศึกษาเพื่อการดำเนินโครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28