กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 26 - 29 พ.ค.2555 และวันที่ 1- 4 มิถุนายน 2555
update( 08 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน (24 พ.ค. 55)
update( 25 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ โดยวิธีรับรวม ประจำปีการศึกษา 2555 (15 พ.ค. 55)
update( 22 พฤษภาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการรถไฟขบวนสันติภาพครั้งที่ 2 " จากชายแดนใต้สู่อีสาน " วันที่ 16 -23 มีนาคม 2555
update( 24 เมษายน 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมส่งนักศึกษาเพื่อการดำเนินโครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสร้างการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม จิตสำนึกสาธารณะและเสริมทักษะทางวิชาการ
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29