กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการค่ายวินัยกับอิสระทางความคิดรุ่นที่ 4
update( 23 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554
update( 22 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
update( 15 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุสันติ 22 - 24 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนตาดีกาปลาชิง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
update( 10 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพการประชุมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 03 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์ ปี 54 วันที่ 18 ก.ย.2554
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 17 ก.ย.254 ณ โรงอาหารลานเล
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมงานเลี้ยงพีบัณฑิต ปี 54 วันที่ 16 ก.ย.254 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมละศีลอดคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่จะได้รับทุนการศึกษา
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : ตนาดนัดการเรียนรู้สู่การคลีบานจากภายใน 7-8 ก.ค.2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การสร้างการเรียนรู้การเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน -การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์
update( 08 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตร "
update( 28 กรกฎาคม 2554)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27