กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 21 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเสริมสร้างและสุขภาพกายและใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสร้างการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม จิตสำนึกสาธารณะและเสริมทักษะทางวิชาการ
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 20 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเติมฝัน สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอาสาสาธารณะ สร้างรอยยิ้ม
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการพาน้องเที่ยวเกี่ยวสัมพันธ์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
update( 27 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวท้องถิ่น
update( 20 มกราคม 2555)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28