กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย "การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศมาเลเซีย"
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
update( 23 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมประชาคมกิจการนักศึกษา
update( 22 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 22 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 7 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 07 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 6 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 06 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม Mind Map เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมในโครงการพัฒนานักศึกษา
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคสมัยใหม่ 29 มิ.ย. 54
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน
update( 17 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 02 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 01 มิถุนายน 2554)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27