กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 17 ก.ย.254 ณ โรงอาหารลานเล
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมงานเลี้ยงพีบัณฑิต ปี 54 วันที่ 16 ก.ย.254 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมละศีลอดคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่จะได้รับทุนการศึกษา
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : ตนาดนัดการเรียนรู้สู่การคลีบานจากภายใน 7-8 ก.ค.2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การสร้างการเรียนรู้การเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน -การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์
update( 08 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตร "
update( 28 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย "การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศมาเลเซีย"
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
update( 23 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมประชาคมกิจการนักศึกษา
update( 22 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 22 กรกฎาคม 2554)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28