กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 12 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมกลุ่มสำพันธ์ คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 28 เมษายน - 3พฤษภาคม 2554
ณ เลตรัง รีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
update( 04 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิด... สู่สันติภาพชายแดนใต้”
update( 19 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ “Harmony of Muslim Society in Germany : Case study for Deep South ”
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : คุณอากร รอดการทุกข์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี สิงห์น้ำเงินรุ่น 13 เข้ามาเยียมเยียน คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
update( 05 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการทัศนศึกษาในรายวิชา 196-321 196-428
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม meeting แสดงความยินดีกับอาจารย์ดวงยีหวา อุตรสินธุ์ ที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศและต้อนรับทีมบริหารชุดใหม่
update( 14 กุมภาพันธ์ 2554)
    กิจกรรม  : โครงการวันเด็กสู่ชุมชน 54 วันที่ 8 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปีใหม่ 10 มกราคม 2554
update( 12 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ณ.ลานแสงจันทร์ 8 มกราคม 2554
update( 11 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 20-22 ธ.ค. 2553 ณ.โรงแรมเมิ่องลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
update( 25 ธันวาคม 2553)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27