กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 7 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 07 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 6 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 06 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม Mind Map เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมในโครงการพัฒนานักศึกษา
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคสมัยใหม่ 29 มิ.ย. 54
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน
update( 17 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 02 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 01 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 12 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมกลุ่มสำพันธ์ คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 28 เมษายน - 3พฤษภาคม 2554
ณ เลตรัง รีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
update( 04 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิด... สู่สันติภาพชายแดนใต้”
update( 19 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ “Harmony of Muslim Society in Germany : Case study for Deep South ”
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : คุณอากร รอดการทุกข์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี สิงห์น้ำเงินรุ่น 13 เข้ามาเยียมเยียน คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
update( 05 เมษายน 2554)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28