กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์
update( 08 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตร "
update( 28 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย "การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศมาเลเซีย"
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
update( 27 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
update( 23 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมประชาคมกิจการนักศึกษา
update( 22 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 22 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 7 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 07 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม ม.อ.วิชาการ วันที่ 6 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 06 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม Mind Map เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมในโครงการพัฒนานักศึกษา
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคสมัยใหม่ 29 มิ.ย. 54
update( 01 กรกฎาคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน
update( 17 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มิถุนายน 2554)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29