กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 14-16 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร
update( 21 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
update( 17 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายเยาวชนพหุปัญญารู้รักษ์ชุมชน 53 วันที่ 20-22 พ.ย.53 ณ บ้านทรายขาว อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี
update( 01 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 25-26 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
update( 29 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 24 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเซาท์เทรินวิว จ.ปัตตานี
update( 25 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 22 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเซาท์เทรินวิว จ.ปัตตานี
update( 23 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทงในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
update( 23 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น โดย...สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
update( 18 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการรัฐศาสตร์สำนึกรักษืถิ่นปีที่ 3 รวมพลสิงห์ล่องใต้เรียนรู้สู่ชุมชน
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาเวทีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2553
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย
update( 08 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการรัฐศาสตร์สำนึกรักษืถิ่นปีที่ 3 รวมพลสิงห์ล่องใต้เรียนรู้สู่ชุมชน
update( 22 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
update( 19 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาตร์ร่วมเข้าค่ายพัฒนาเยาวสตรีไทยดีเด่น 2553
update( 15 ตุลาคม 2553)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27