กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการทัศนศึกษาในรายวิชา 196-321 196-428
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม meeting แสดงความยินดีกับอาจารย์ดวงยีหวา อุตรสินธุ์ ที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศและต้อนรับทีมบริหารชุดใหม่
update( 14 กุมภาพันธ์ 2554)
    กิจกรรม  : โครงการวันเด็กสู่ชุมชน 54 วันที่ 8 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปีใหม่ 10 มกราคม 2554
update( 12 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ณ.ลานแสงจันทร์ 8 มกราคม 2554
update( 11 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 20-22 ธ.ค. 2553 ณ.โรงแรมเมิ่องลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
update( 25 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 14-16 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร
update( 21 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
update( 17 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายเยาวชนพหุปัญญารู้รักษ์ชุมชน 53 วันที่ 20-22 พ.ย.53 ณ บ้านทรายขาว อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี
update( 01 ธันวาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 25-26 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
update( 29 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 24 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเซาท์เทรินวิว จ.ปัตตานี
update( 25 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย วันที่ 22 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเซาท์เทรินวิว จ.ปัตตานี
update( 23 พฤษจิกายน 2553)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28