กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทงในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
update( 23 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น โดย...สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
update( 18 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการรัฐศาสตร์สำนึกรักษืถิ่นปีที่ 3 รวมพลสิงห์ล่องใต้เรียนรู้สู่ชุมชน
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาเวทีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2553
update( 10 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย
update( 08 พฤษจิกายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการรัฐศาสตร์สำนึกรักษืถิ่นปีที่ 3 รวมพลสิงห์ล่องใต้เรียนรู้สู่ชุมชน
update( 22 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
update( 19 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาตร์ร่วมเข้าค่ายพัฒนาเยาวสตรีไทยดีเด่น 2553
update( 15 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ
update( 14 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการขออุนมัติเดินทางราชการให้แก่บุคลากร
update( 30 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 28 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (27 กย. 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 27 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ฟุตซอล PSU CUP
update( 29 กันยายน 2553)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28