กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการ อปท 30 มิถุนายน 2553
update( 09 กรกฎาคม 2553)
    กิจกรรม  : ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
update( 08 มิถุนายน 2553)
    กิจกรรม  : บรรยากาศเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษา
update( 28 เมษายน 2553)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร คณบดีคณะร
update( 28 เมษายน 2553)
    กิจกรรม  : เปิดโครงการค่ายพหุวัฒนธรรม ณ ม.เชียงใหม่
update( 10 มีนาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมฯ
update( 23 กุมภาพันธ์ 2553)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพ การประชุม "การสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้เรียน"
update( 08 กุมภาพันธ์ 2553)
    กิจกรรม  : คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยม ดญ.พัชรี กรางทอง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ
update( 19 มกราคม 2553)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพจัดงานวันเด็ก คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 9 มค 2553
update( 14 มกราคม 2553)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมงานวันปีใหม่ คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 5 มค 2553
update( 12 มกราคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2552
update( 23 พฤษจิกายน 2552)
    กิจกรรม  : ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันรูสมิแล
update( 12 พฤษจิกายน 2552)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
update( 28 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
update( 26 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : งานเลี้ยงบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
update( 17 กันยายน 2552)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27