กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
update( 25 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมมอบทุนคณะรัฐศาสตร์
update( 02 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
update( 24 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรม KM แลกเปลียนเรียนรู้
update( 10 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : มอ วิชาการ 15-16 กรกฎาคม 2553
update( 10 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 3
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 2
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 1
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553
update( 03 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการ อปท 30 มิถุนายน 2553
update( 09 กรกฎาคม 2553)
    กิจกรรม  : ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
update( 08 มิถุนายน 2553)
    กิจกรรม  : บรรยากาศเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษา
update( 28 เมษายน 2553)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร คณบดีคณะร
update( 28 เมษายน 2553)
    กิจกรรม  : เปิดโครงการค่ายพหุวัฒนธรรม ณ ม.เชียงใหม่
update( 10 มีนาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมฯ
update( 23 กุมภาพันธ์ 2553)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28