กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมการจำลองเหตุการณ์การประชุม UN
update( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล
update( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
update( 07 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบัดดี้บัดเดอร์
update( 02 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : Consular Relations
update( 31 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา
update( 25 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : Diplomatic Protocol
update( 12 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
update( 04 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : การประเมิณคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2559
update( 28 กันยายน 2560)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน
update( 16 พฤษภาคม 2560)
    กิจกรรม  : เยี่ยมชม Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Action
update( 22 มีนาคม 2560)
    กิจกรรม  : Universiti Utara Malaysia
update( 13 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : ทัศนศึกษา ไทย-มาเลย์
update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
update( 01 ธันวาคม 2559)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27