กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตพบปปะคณบดีฯ
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Education Criteria for Performance Excellence
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำบุญ 3 ศาสนา
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มหกรรมกีฬา 9 ประสาน
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : เวทีรับฟังความคิดเห็น
update( 13 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการ English for Pol.Sci Camp
update( 03 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update( 27 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
update( 26 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
update( 14 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการจำลองเหตุการณ์การประชุม UN
update( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล
update( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
update( 07 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบัดดี้บัดเดอร์
update( 02 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : Consular Relations
update( 31 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา
update( 25 ตุลาคม 2560)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28