กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 15 กรกฎาคม 2559)
    กิจกรรม  : สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์
update( 17 มิถุนายน 2559)
    กิจกรรม  : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 30 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : โครงการรถไฟขบวนสันติ(ภาพ)สุข ครั้งที่ 6
update( 16 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา
update( 05 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี
update( 12 เมษายน 2559)
    กิจกรรม  : เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย
update( 01 เมษายน 2559)
    กิจกรรม  : H.E. Mr. Glyn Davies, Ambassador of the United States of America to Thailand visited PSU on February 24, 2016.
update( 26 กุมภาพันธ์ 2559)
    กิจกรรม  : H.E. Osman Bülent Tulun visited PSU
update( 19 กุมภาพันธ์ 2559)
    กิจกรรม  : การทำบันทึกข้อตกลง MoA
update( 01 กุมภาพันธ์ 2559)
    กิจกรรม  : "ตุรกีในวิกฤติการเมืองระหว่างประเทศ -Russia vs ISIS vs NATO-"
update( 19 มกราคม 2559)
    กิจกรรม  : กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธิ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560-2564 ครั้งที่ 1
update( 17 ธันวาคม 2558)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27