กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : Diplomatic Protocol
update( 12 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
update( 04 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : การประเมิณคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2559
update( 28 กันยายน 2560)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน
update( 16 พฤษภาคม 2560)
    กิจกรรม  : เยี่ยมชม Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Action
update( 22 มีนาคม 2560)
    กิจกรรม  : Universiti Utara Malaysia
update( 13 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : ทัศนศึกษา ไทย-มาเลย์
update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
update( 01 ธันวาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 15 กรกฎาคม 2559)
    กิจกรรม  : สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์
update( 17 มิถุนายน 2559)
    กิจกรรม  : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 30 พฤษภาคม 2559)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28