กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะรัฐศาสตร์กับ Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF)...
update( 27 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
update( 26 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนอาเซียนเข้มแข็ง
update( 26 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กรภายใต้การออกนอกระบบ
update( 20 กุมภาพันธ์ 2558)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม เรียนรู้ผ่านเกมส์ : ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
update( 04 กุมภาพันธ์ 2558)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนาเรื่องสิทธิชุมชน ตอน "รัฐในฐานะผู้พิทักษ์หรือละเมิดสิทธิ"
update( 29 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : โครงการวันเด็กแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2558
update( 15 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 คณะรัฐศาสตร์
update( 09 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
update( 09 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่คุณจรัส ชูชื่น
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
update( 12 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
update( 12 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"
update( 02 ธันวาคม 2557)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27