กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Road Show)
update( 24 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : “Genocides: Political Origins Versus Cultural Determinism” by Prof.Dr.Menfred Henningsen, University of Hawaii, USA
update( 18 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : คณะจาก Institute of Governance Science ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยือนคณะรัฐศาสตร์
update( 04 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศบางส่วน การศึกษาดูงาน Action Learning นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ นำการศึกษาดูงานดังกล่าว
update( 22 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักสิทธิมนุษยชนรุ่นเยาว์ฯ
update( 19 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ปีที่3
update( 02 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการแขนงวิชาและคณะกรรมการชั้นปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 06 พฤษภาคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการใน/ต่างประเทศ "ประเทศไทย..อีก50 ปี"
update( 29 เมษายน 2558)
    กิจกรรม  : ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับรองอธิการฯวิทยาเขตปัตจตานีและเข้าเยี่ยมเยียนคณะรัฐศาสตร์
update( 27 เมษายน 2558)
    กิจกรรม  : โครงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะรัฐศาสตร์กับ Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF)...
update( 27 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
update( 26 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนอาเซียนเข้มแข็ง
update( 26 มีนาคม 2558)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กรภายใต้การออกนอกระบบ
update( 20 กุมภาพันธ์ 2558)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม เรียนรู้ผ่านเกมส์ : ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
update( 04 กุมภาพันธ์ 2558)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนาเรื่องสิทธิชุมชน ตอน "รัฐในฐานะผู้พิทักษ์หรือละเมิดสิทธิ"
update( 29 มกราคม 2558)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28