กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการวันเด็กแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2558
update( 15 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 คณะรัฐศาสตร์
update( 09 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
update( 09 มกราคม 2558)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่คุณจรัส ชูชื่น
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
update( 26 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
update( 12 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
update( 12 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"
update( 02 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ พิธีการทางการทูต (Diplomatic Protocol)
update( 02 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเสวนา เรื่อง ISIS-IS ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมศูนย์ศึกษาสิทธิฯคณะรัฐศาสตร์
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 "การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์"
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์
update( 24 พฤษจิกายน 2557)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28