---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยประชุมร่วมกับนายอำเภอหนองจิกและหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอหนองจิก ณ ที่ว่าการอำเภอหนองจิก ซึ่งเป็นการประชุมและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและอำเภอเกี่ยวกับข้อเสนอจากการจัดเวทีประชาคมครั้่งที่ 1(ปัญหาความต้องการของแต่ละตำบล) และหารือเตรียมงานจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 2 เป็นเวทีการสร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามประชาคม สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลของอำเภอหนองจิก จำนวน 12 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวซานียะห์ มะสะอาว งานบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 5 รูป หน้าที่ : 1