---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการ English for Pol.Sci Camp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English for Pol.Sci Camp) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ 1) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจ ในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน 2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดียว กิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม.... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.ฮาฟีส สาเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ ดร.สุธิรัส ชูชื่น รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ โดยมีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 50 คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 84 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>