---ภาพกิจกกรรม ---
เวทีรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เพื่อนำข้อเสนอแนะจากบุคคลต่างๆมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะและหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและยังให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินการรับฟัง ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการสรุปความคาดหวังจากเวทีรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อคณะฯ ใน 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม ซึ่งคณะฯ จะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปดำเนินการต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial


รูปทั้งหมด 100 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>