---ภาพกิจกกรรม ---
มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ในวาระการประชุมการจัดห้องเรียนอาคารคณะรัฐศาสตร์ ในช่วงป้องกันและเฝ้าระวัง covid 19 และการเรียนออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับ 1.ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 2.ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง แขนงวิชานโบายสาธารณะ 3.ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร แขนงวิชาการปกครอง 4.ดร.เพลินใจ โภชนกิจ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 9 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>