---ภาพกิจกกรรม ---
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบ Site Visit ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบ Site Visit ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>